Ansatte

Gjennom mer enn 30 år med forskning har Møreforsking opparbeidet solid kompetanse på å utføre forskningsoppdrag. Instituttet har 55 ansatte, som utfører forskning, utvikling, rådgivning og kunnskapsutvikling til nytte for næringslivet og for samfunnet generelt.

Harald Martin Hjelle

Harald M. Hjelle tok sin første grad i transportøkonomi ved MRDH I 1986. Han tok lavere grads embedseksamen i sosialøkonomi (Exam. Oecon) ved Universitetet i Oslo (UiO) i 1987. Fra da av ble han engasjert som forskningsassistent ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) i Oslo. Han tok Cand. Polit.-graden ved Sosialøkonomisk Institutt ved UiO, med sosialøkonomi hovedfag i 1989. Han ble da ansatt som forsker ved TØI, og arbeidet i hovedsak med transportetterspørselsmodeller (logit-modeller) og estimering av eksterne transportkostnader knyttet til transport. Fra 1992 ble han ansatt som amanuensis ved MRDH Molde med undervisning i transportøkonomiske emner og generell samfunnsøkonomi. Siden 1992 har han også jobbet på prosjektbasis for Møreforsking. Prosjektene har i hovedsak vært rettet mot analyse av transportinfrastruktur-investeringer, prising av transport-tjenester, kollektivtrafikk-planlegging, samferdselspolitikk, nytte-kostnads analyser knyttet til luftfart, jernbane og veier. I 2003 mottok Hjelle Dr. Ing. graden fra NTNU, Institutt for samferdselsteknikk basert på avhandlingen “A foundation for road user charges”. Han ble etter dette førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk. Hjelle har også hatt en rekke faglige leder-verv, blant annet som studieleder, assisterende dekan og prorektor.
 
Publikasjoner CRISTIN
 
LinkedIn